Lokala ordningsföreskrifter för försäljningsplatser i Strängnäs kommun

Strängnäs kommun meddelar lokala föreskrifter med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas syfte

§ 1

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen. Strängnäs kommuns föreskrifter för torghandel gäller utöver ordningslagen. Syftet med föreskrifterna är enbart att förtydliga hur den allmänna ordningen ska upprätthållas, specifikt för Strängnäs kommun.

Kommunala försäljningsplatser

§ 2

Föreskrifterna gäller för försäljningsplatser på Gyllenhjelmstorget i Strängnäs och Rådhustorget i Mariefred. Se bilagda kartor.

Platser för Foodtruck finns på utvalda platser i kommunen. De kostar 200 kr/dag att hyra och kan inte hyras mer än fyra veckor i sträck.

För julgransförsäljning är föreskrifterna tillämpliga på torghandelsplatser och för övriga platser krävs markupplåtelse.

Fasta och tillfälliga försäljningsplatser

§ 3

De kommunala försäljningsplatserna upplåts som fasta eller tillfälliga försäljningsplatser.

En fast försäljningsplats hyrs perioden 1 april – 30 september. En fast torgplats på Gyllenhjelmstorget i Strängnäs respektive Rådhustorget i Mariefred ska användas regelbundet under upplåtelsetiden.

En tillfällig försäljningsplats bokas och betalas per dag eller för en period. En period kan vara upp till en månad i taget. Ingen förtur gäller på tillfälliga försäljningsplatser.

På Rådhustorget i Mariefred finns fyra stycken fasta torghandelsplatser och fyra stycken tillfälliga.

På Gyllenhjelmstorget i Strängnäs finns tre stycken fasta torghandelsplatser och fyra stycken tillfälliga.

Fördelning av försäljningsplatser

§ 4

Vid fördelning av försäljningsplatser gäller följande:

Bokning av försäljningsplats ska göras i det digitala bokningssystemet via kommunens webbsida. Platsen bokas och betalas direkt i systemet och i och med det ingår hyresgästen avtal med Strängnäs kommun. Hyresgästen ska följa gällande ordningsföreskrifter.

Vid hyra av fast försäljningsplats ges hyresgästen möjlighet till förtur till samma plats nästkommande säsong. Om hyresgästen betalat gällande avgift innan 1 oktober förlängs automatiskt hyresplatsen till att gälla hela nästa säsong.

Varje torghandlare får hyra max två platser samtidigt på samma torg. Teknik- och servicekontoret kan göra undantag om hyresgäster inkommer med förfrågan och utrymme finns att hyra ännu fler platser. TFN har rätt att omfördela platser vid behov.

Innehavarens rätt att använda försäljningsplatsen får inte överlåtas på någon annan.

Ideella föreningar och skolklasser kan boka tillfälliga försäljningsplatser avgiftsfritt vid enstaka tillfällen.

Om polismyndigheten eller annan myndighet begär det, eller om det finns särskilda skäl såsom tillexempel andra evenemang, eller utförande av underhålls- och ombyggnadsarbeten, får Teknik- och fritidsnämnden besluta att torghandeln vid särskilt tillfälle ska ske vid annan plats, eller helt ställas in. Vid tillfällig omdisponering har försäljaren rätt till 200 kr/dag i kompensation.

Tider för försäljning

§ 5

Användning av försäljningsplatsen får ske alla dagar i veckan mellan kl. 07:00-23:00. Försäljning av julgranar får ske under tiden 24 november t.o.m. 24 december under alla veckans dagar.

Försäljningstiderna gäller ifall Teknik- och fritidsnämnden inte medgivit undantag eller beslutar annat.

Försäljningsplatsen ska vara utrymd senast kl. 23.00. Julgranar får stå kvar under natten.

Försäljning av livsmedel

§ 6

På torgen får endast detaljhandel bedrivas. Som detaljhandel räknas inte försäljning av mat och dryck som bereds på plats. Frukt, grönsaker och övriga livsmedel som inte behöver tillagas och värmas etc. kan säljas vid torghandel. Alla som säljer någon form av livsmedel behöver registrera sin verksamhet hos samhällsbyggnadskontorets miljöenhet minst två veckor innan start.

På utpekade platser för foodtruck får måltider säljas, varm eller kall. På platser för foodtruck finns det 3-fas el, se utpekade platser för foodtruck i det digitala bokningssystemet.

§ 7

Knivar, skjutvapen, explosiva varor (bl.a. fyrverkerier) får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Placering av salustånd, varor, redskap och fordon

§ 8

Varor, fordon, reklamskyltar eller liknande föremål ska rymmas inom försäljningsplatsens angivna yta.

Motorfordonstrafik regleras i lokala trafikföreskrifter.

Renhållning

§ 9

Innehavaren ska se till att försäljningsplatsen hålls ren och i vårdat skick.

Innehavare av en försäljningsplats är skyldig att på egen bekostnad inom 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen och föra bort detta från platsen. Upplysningar om hantering av avfall och annat skräp från rörelsen lämnas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Avgift

§ 10

För användning av försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt den taxa som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Avgiften ska vara betalad innan platsen börjar användas om inte annan överenskommelse görs med kommunen.

Överträdelse av föreskrift

§ 11

Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot ordningsföreskrifterna kan dömas till böter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. Ingen återbetalning av avgiften för försäljningsplatsen sker.

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverk

DOKUMENTET I SIN HELHET HITTAR DU HÄR