Villkor vid bokning och betalning av båtplats i Strängnäs kommun

Strängnäs Kommun på webbsidan batplats.strangnas.se. Dessa villkor gäller mellan Strängnäs kommun och den som själv eller genom annan person bokar båtplats och betalar båtplatsavgift. Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”Strängnäs Kommun” eller Vi”. Bokningen/betalningen gäller hyra av båtplats i Strängnäs kommuns fritidsbåtshamnar.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka båtplats och betala hamnavgiften på webbsidan batplats.strangnas.se krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av båtplatsavgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard).

Bokning av båtplats

I priset ingår hyra av båtplats samt el och vatten, där detta finns att tillgå. Kunden får ej använda båtplatsen till annat än vad som står i ”Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt I Strängnäs kommuns fritidsbåtshamnar”.

Dokumentet finns här: Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats.

Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt i Strängnäs kommuns fritidsbåtshamnar, gäller fr.o.m. 2022-01-01.pdf

Betalningsbekräftelse

Vid mottagande av betalningsbekräftelsen ska denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på betalningsbekräftelsen är korrekta. En betalningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel ska Strängnäs kommun, teknik- och servicekontoret kontaktas snarast, i första hand via e-postadressen: hamnar@strangnas.se

Användandet av personuppgifter

Genom att använda denna hemsida godkänner du Hamnsystem Sverige ABs datapolicy.

Även Strängnäs kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, e-postadress och telefonnummer.

Vid fakturering behöver vi även din adress och ditt personnummer. Dina personuppgifter lagras i syfte att Strängnäs kommun ska kunna handlägga ditt ärende eller nå dig när det behövs. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det personuppgiftsbiträde vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Observera att var och en enligt offentlighetsprincipen har rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta medför att vi kan komma att lämna ut vissa uppgifter om dig, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att tas bort ur systemet när du säger upp din båtplats.

Information om offentlighetsprincipen

Personuppgiftsansvarig är Teknik- och fritidsnämnden i Strängnäs kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på teknikochfritidsnamnden@strangnas.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du har lämnat dina uppgifter i samband med bokning av båtplats. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att tas bort när du säger upp din båtplats.

Villkor för användning, bokning och betalning

Denna sida (tillsammans med de handlingar som anges) talar om villkoren för användning av vår hemsida batplats.strangnas.se. Läs dessa villkor noggrant före användning, bokning och betalning. Genom att använda vår hemsida, accepterar du dessa villkor.

Information om oss

Batplats.strangnas.se är en webbsida som drivs av Strängnäs kommun och Hamnsystem Sverige AB.

Hamnsystem Sverige AB Org.nr: 559188-3680.
Strängnäs kommun Org.nr: 212000-0365.

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Tel: +46 (0) 152-291 00
Email: hamnar@strangnas.se